کتاب در یک نگاه

 


 

مقدمه مترجمین

 

در دنیایـی زندگـی می کنیـم کـه پیوسـته در حـال تغییـر اسـت و هـر روز بـا مسـائلی روبـه رو میشـویم کـه ناگزیریـم بـرای رسـیدن بـه نتیجـه ی دلخـواه، راه حـل مناسـبی بـرای آن بیابیـم. از اواخرسـال ۱۳۹۸ (اوایــل ســال )۲۰۲۰ویروســی بــه نــام کوییــد ۱۹کل جهــان را در بــر گرفــت، همه چیــز دگرگــون شــد و زمانـی فراگیـر شـد کـه فکـرش را هـم نمی کردیـم. اگـر بخواهیـم تاثیـرات ایـن ویـروس را بـر کسـب و کارهــا مــرور کنیــم بــه تعطیلــی بســیاری از شــرکتها در سراســر دنیــا می رســیم کــه در ایــن بیــن، شــرکت هایی نیــز تصمیــم گرفتنــد بــا افــراد بــه صــورت دورکاری کار کننــد کــه بــا توجــه بــه موضــوع حفـظ ارتبـاط اجتماعـی، یـک چالـش مهـم بـرای افـراد و شـرکتها بوجـود آمـد کـه مزایـای زیـادی را بـرای کارفرمایـان و کارکنـان دربرگرفـت کـه و باعـث شـد بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه در شـرایط دورکاری تنهــا کســانی میتواننــد رشــد کننــد کــه منعطــف باشــند و بــا ذهنهایــی کنجــکاو بــا شــرکت در رویدادهـای مجـازی بـا اشـتیاق بیشـتری بـرای توسـعۀ فـردی و تیمـی تـلاش کننـد.

مــا در زمــان فراگیــری ایــن ویــروس افتخــار داشــتیم کــه بتوانیــم بــا تیــم UXBookآشــنا شــویم و همـکاری مـا بـا ایـن تیـم بـرای ترجمـه کتـاب صـورت پذیرفـت. بـا توجـه بـه شـرایط دورکاری ایجـاد شــده بــرای اکثــر افــراد شــاغل، ایــن فرصــت را مناســب دیدیــم کــه کتابــی در حــوزه دورکاری ترجمــه کنیــم. حمایتهــای ســامان وحــدت، بنیانگــذار مجموعــه UXBookبــه مــا انگیــزه داد تــا بتوانیــم دو فصــل از کتــاب Remote Work for Design Teamsاز تیــم InVisionرا ترجمــه کنیــم و در اختیــار شـما عزیـزان قـرار دهیـم.
امیـد داریـم کـه بـا مطالعـه ایـن کتـاب بهتریـن عملکـرد را در انجـام وظایـف خـود چـه بـه صـورت فــردی و چــه در تیم هــا داشــته باشــید.

عنوان کتاب

دورکاری برای تیم های طراحی

مشخصات کتاب

عنوان اصلی : Remote Work for Design Teams
سال انتشار : ۲۰۲۰
تعداد صفحات : ۴۹ صفحه
سطح : متوسط، پیشرفته

مترجم

سمانه سلطانی
محبوبه اردکانی
سامان وحدت (ویراستار)

 نحوه تهیه کتاب  

کتاب “ دورکاری برای تیم های طراحی ” را  می توانید بصورت مستقیم توسط لینک زیر دریافت کنید.

دانلود نسخه pdf

شما می توانید همچنین با استفاده از فرم زیر مشترک خبرنامه uxbook شوید.

نظرتان را بگویید